Nieuws

1e reactie Algemene Ledenvergadering 31 maart 2009Ad @ 1 april 2009, 00:54

Hallo allemaal,

Hierbij een 1e reactie op de vanavond gehouden Algemene Ledenvergadering. De notulen hiervan zullen z.s.m. aan u kenbaar gemaakt worden. Het verheugd mij in ieder geval vast te kunnen stellen dat de ALV op voordracht van de KCC (kascontrolecommissie, red.) bestaande uit Toos Israël en Cees van Helfteren zeer te spreken waren over het werk verzet in aanzet door Wessel Boesma en in navolging door de penningmeester, Bas Bogaert, in het bijzonder en het bestuur in het algemeen. Officieel welkom aan het nieuwe bestuurslid Jolanda Berents. Zij gaat de kar trekken als voorzitter afdeling Zwem. Verheugd met de kandidaatstelling en verkiezing wederom van Robert van Son, die, als vanouds, als hoofdredacteur, de media op zich blijft nemen. Alvast wat mededelingen vanuit het bestuur. Zo zal er per 1 september 2009 een contributieverhoging plaatsvinden van €1,- voor alle Polo-leden teneinde de begroting sluitend te krijgen. Bas zal gedurende dit boekjaar aanblijven als penningmeester, maar per 1-1-2010 zal er een nieuwe penningmeester gevonden moeten worden.

Daarenboven heb ik de ALV te kennen gegeven dat de voorzitter ZVS die volgens het rooster in 2010 aftredend is zich dan NIET herkiesbaar zal stellen. Ik trek me na tien jaar binnen ZVS definitief terug. Dat houdt in dat de functies die ik reeds enige tijd vervul (voorzitter ZVS en fungerend secretaris) écht niet langer meer door mij vervuld worden. Ik heb reeds naarstig gezocht naar opvolging echter zonder resultaat. Niemand is onmisbaar; die gedachte koester ik. Ik moet nú deze daad stellen en de opvolging overlaten aan U !!!!

We gaan er nog even voor!!!! Succes.

Ad Peters, voorzitter ZVS


Reacties

els @ 13 mei, 11:00Citaat uit de notulen ALV 31 maart 2009
*Vanuit de vergadering wordt met name door de leden Van Helfteren en Van Boven aangegeven dat de uitgaven te hoog zijn ten opzichte van het rendement voor de vereniging.
**Het is bovendien zelfs zo, volgens Peter van Boven, dat er wedstrijden voor ZVS gemist worden door het laten prefereren van een training bij de Hollandse Delta
Reactie:
*De bijdrage in de kosten voor de vereniging in 2009 moeten ongetwijfeld lager gaan uitvallen, gezien de eigen bijdrage (contributie) voor de sporter zelf al 22 euro per mnd is.
Dat het (te) weinig rendement op levert voor de vereniging ligt (onbedoeld) soms ook aan een vereniging zelf, grote en professionaliteit van de vereniging zijn hierin essentieel. Als één van de redenen om af te zien in bijdrage in de kosten de angst is dat een sporter vertrekt naar vereniging elders moet men zich realiseren dat een sporter ook kan vertrekken omdat deze zelf wel wilt deelnemen aan WOC, om zijn/ haar kwaliteiten vergroten en/of op een hoger nivo te spelen.
Een vereniging mag nooit een sporter de kans ontnemen zijn of haar talent te ontplooien.
Deelname bij een WOC gaat overigens niet zomaar er moet wel duidelijk sprake zijn van enig talent en inzet, dus het is niet zo dat een ieder mee kan gaan doen . Bij een kleine vereniging zal het aantal jeugdleden welke in aanmerking komt sowieso niet zo groot zijn dus de kosten zullen nooit veel hoger worden.
**Als je uitspraken doet als deze moet je wel eerst zeker zijn van je zaak, voor zover ik weet trainen er twee leden bij
WPC “de Hollandse Delta” en deze hebben geen wedstrijd overgeslagen voor een training van de “Hollandse Delta”
Sterker nog, ze hebben wel een training overgeslagen van de “de Hollandse Delta voor een wedstrijd van ZVS.
Overigens is de training daar op zondag dus komt het zelden voor dat het samen valt.
Ellen Havelaar

els @ 13 mei, 11:01
Informatie:
De KNZB heeft in haar beleidsplan “Waterkracht” een tweetal activiteiten gepland vanuit de ambitie om de opleiding van jeugdige talentvolle en ambitieuze waterpoloërs een impuls te geven:
Het stimuleren van het opzetten van een structuur met regionale opleidingscentra waterpolo
Het organiseren van landelijke competities voor talentvolle jeugdige waterpolospelers
Op dit moment zijn er zes functionerende regionale opleidingscentra waterpolo.
(WPC Hollandse Delta is er daar één van)
De KNZB zet zich in om sporttechnische afstemming te verkrijgen. Hiervoor is het Meerjaren Opleidingsplan Waterpolo leidend. Net als de kinderen die in het programma van het WOC participeren en die bovengemiddeld getalenteerd zijn, zal ook het kader van het WOC over competenties moeten beschikken die het mogen opleiden van de doelgroep rechtvaardigt. M.a.w.: binnen de WOC’s dienen goed opgeleide trainers werkzaam te zijn. De KNZB speelt een belangrijke ondersteunende rol voor de WOC’s. De sporttechnische afstemming (het Meerjaren Opleidings Plan wordt gevolgd) en de afstemming met de jeugdbondscoaches vormen hierin een belangrijke schakel.
De KNZB is als organisator bovendien verantwoordelijk voor de competitie tussen de WOC’s.
Via de begeleiding door de jeugdbondscoach, maar ook d.m.v. andere opleidingsactiviteiten van de KNZB, wordt de kwaliteit van het kader in de WOC’s ondersteund. Jaarlijks zullen de WOC’s getoetst worden op de criteria die door het NOC*NSF en de KNZB worden aangegeven.
Bron: /www.knzb.nl

**Waterpolocentrum Hollandse Delta (WPC) is een onafhankelijk initiatief van diverse zwemverenigingen die het waterpolo (inter) nationaal op een hoger plan willen brengen. In samenwerking met de KNZB als nationale bond heeft het instituut als doel om prestatiegerichte waterpolo opleidingen aan jeugdige talenten aan te bieden. De visie daarbij is om een resultaatgerichte sportbeoefening (topsport) een eigen structuur te geven naast de breedtesportbeoefening zoals die voornamelijk binnen de clubs plaatsvindt.
Bron: /www.wpc-hollandsedelta.nl

Petra @ 16 mei, 14:07Ik wil even reageren op de notulen van 26 maart jl.Ik ben zeer verbaasd dat dhr van Boven allerlei uitspraken doet over de meiden die bij Hollansche delta spelen terwijl hij helemaal niet weet waar hij het over heeft. Over dat het geen rendement voor de vereniging opleverd werd ik helemaal onpasselijk. Deze meiden hebben er samen voor gezorgd dat er dit jaar een damesteam in de competitie kon meedoen. En dat is geen rendement???? Waar denk hij het recht vandaan te halen om zo minderwaardig over deze meiden te doen. Zij spelen vrijwel alle wedstrijden mee. Hebben zelfs daar wedstrijden laten schieten om voor ZVS te kunnen uitkomen. Hij moet eens naar zichzelf kijken. Zijn kinderen hebben wedstrijden gemist omdat de zwemwedstrijden voor gingen. Dus als het daarom gaat kan hij daarover beter zijn mond houden. Wat wij allemaal voor contacten hebben opgedaan bij de hollansche delta komt alleen maar ten goede van de vereniging. Gedraag je Peter

Ad @ 17 mei, 16:11Dames en heren !!!
Een ALV is een openbare vergadering waarin iedereen zijn mening mag en kan uiten. Binnen deze vergadering kan een gezonde discussie ontstaan over het beleid dat uw bestuur voert. Meningen zijn persoonlijk en mogen nimmer beledigend zijn. De hele discussie aangaande e Hollandse Delta is nimmer gevoerd over individuele personen zelf, hoewel zij onbedoeld natuurlijk wél als voorbeeld gebruikt zijn. Het beleid van het bstuur stond hierin ter discussie, niet het enthousiasme van de leden!!! Het bestuur is hie niet duidelijk geweest naar de leden die deelnemen aan dee Hollandse Deltae én de overige eden van ZVS. Daarvoor verontschuligingn, maar alstublieft dit dient bespoken te worden IN een ledenvergaderig en NIET via it openbre medium. We zijn allemaal lid van een vreniging waar sportivitei en gezelligheid hoog in het vaandel staat Dit alles is gegroeid uit enthousiasme, maar uit ieders eigen gezichtsveld; daarvoor had het bestuur ZVS een richting aan moeten geven.

anoniem @ 17 mei, 20:01Dat is waarschijnlijk allemaal wel zo,maar het blijft een feit dat men geen dingen moet gaan roepen die niet waar zijn.
Dat is geen mening maar een leugen.

ELLEN

Petra @ 17 mei, 20:37Ellen, je haalt de woorden uit mijn mond. Ik ben het helemaal met je eens.


Plaats een reactie

Je nicknaam: 
Je reactie:
Vul code in:
     Waarom?
              


/beschikbare smilies\
twisted
>:)
smile
:)
smile2
(:
sad
:(
wink
;)
razz
:P
biggrin
:D
confused
:S
redface
:$
idea
:idea:
eek
:eek:
mrgreen
=)
cry
:'(
evil
>:|
neutral
:|
cool
8)
surprised
:o
question
:?
exclaim
:!
arrow
->
lol
:lol:
rolleyes
:roll: